Page 4 - Bordo Mühendislik
P. 4

Değerli Dostlar,


    Yaşadığımız yıllar, dünyamızda büyük bir       duyarlı bir çok proje şimdiden sertifikasyona
    teknolojik devrimin yaşanmakta olduğuna hep     uygun olarak tasarımlar yapmakta, enerji tüketim
    birlikte tanık olmaktayız. Bu teknolojik devrim;   değerlerini minimize edecek binalar üretmeye
    özellikle iletişim, tıp ve bilgi teknolojileri alanında  çalışmaktadır.
    baş döndürücü bir hızla devam etmektedir.
                               BORDO bu bilince sahip bir mühendislik firması
    Bütün bunlar, insanlık için kısa ve uzun vadede   olmayı görev listesinin en başına yazmış, bu
    nasıl bir değişim yaratacaktır bilemiyoruz.     amaçla çalışmaktadır.
    Ancak; insanlık bu teknolojik devrimi yaşarken
    bir tek şeyi çok pahalıya satın almaktadır, O da;  OG-AG enerji sistemlerinden, A sınıfı ofis
    Enerji.                       binalarına, otel instalasyonlarından, metro
                               elektrifikasyonlarına, akıllı bina teknolojilerinden,
    Global ısınma yakın bir gelecekte dünyamız için   pano imalatına kadar tüm hizmet alanlarımızda
    büyük bir tehdit olarak önümüzde durmaktadır.    bu anlayışımızı sürdürmeye kararlıyız.
    Mühendislik bilimlerinin önündeki en önemli
    problemlerden biri enerji tasarrufudur. Bu konuda  “Aydınlık bir geleceği ancak doğaya saygı ile
                               kurabiliriz.”


    www.bordo.gen.tr
   1   2   3   4   5   6   7   8   9